2017 Taiwan Digestive Disease Week

September 29 ~ October 1

National Taiwan University Hospital International Convention Center, Taipei, TAIWAN

Board Members

President Jaw-Town Lin
Vice President
 • Hsiu-Po Wang
 • Jia-Horng Kao
 • Ming-Tsan Lin
 • Chun-Yan Yeung
 • Chia-Long Lee
 • Chung-Kwe Wang
 • Jin-Tung Liang
 • Cheng-Tang Chiu
Chairman Jia-Horng Kao
Members
 • Ming-Jong Bair
 • Chi-Yang Chang
 • Wei-Kuo Chang
 • Chien-Hua Chen
 • Kuan-Yang Chen
 • Pin-Nan Cheng
 • Han-Mo Chiu
 • Cheng-Hsin Chu
 • Chia-Yen Dai
 • Chen-Ming Hsu
 • Chun-Jen Liu
 • Chih-Lin Lin
 • Jung-Chun Lin
 • Chia-Chi Wang
 • Chun-Ying Wu
 • Ming-Shiang Wu
 • Sheng-Shun Yang
Secretary General Hung-Chih Yang
Vice Secretary General
 • Wei-Chih Liao
 • Jyh-Ming Liou
 • Tung-Hung Su
 • Tai-Chung Tseng

Scientific Committee

Chair Ming-Shiang Wu
Members:
 • Chun-Chao Chang
 • Wei-Kuo Chang
 • Kuan-Yang Chen
 • Rong-Nan Chien
 • Han-Mo Chiu
 • Cheng-Hsin Chu
 • Sen-Yung Hsieh
 • Ming-Chih Hou
 • Ping-I Hsu
 • Tsung-Hui Hu
 • Jee-Fu Huang
 • Yi-Hsiang Huang
 • Chia-Long Lee
 • Chun-Che Lin
 • Chun-Yen Lin
 • Chun-Jen Liu
 • Yen-Hsuan Ni
 • Bor-Shyang Sheu
 • Wei-Wen Su
 • Ming-Yao Su
 • Chun-Ying Wu
 • Deng-Chyang Wu
 • Hung-Chih Yang
 • Ta-Sen Yeh